Back

★ Wetenschap in Nederland

                                               

Weekend van de Wetenschap

Weekend van de Wetenschap is sinds 2012 een Nederlands wetenschapsevenement. Jaarlijks organiseert het NEMO wetenschap en technologiemuseum met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit weekend. Het is het grootste landelijke technologie- en wetenschapsevenement van Nederland. Het weekend maakt deel uit van Oktober Kennismaand, dat ontstond uit de van 1986 tot 2007 georganiseerde WetenWeek. Doel van het evenement is om een breed publiek kennis te laten maken met wetenschap en techniek. Veel onderzoeksinstellingen, bedrijven, universiteiten, science centra en sterren ...

                                               

Exacte wetenschap

Exacte wetenschappen zijn de takken van wetenschap die gebaseerd zijn op natuurwetten en theorieen die gekenmerkt worden door wiskundige modellering, formele logica en experimentele toetsing. Ze worden, voornamelijk in Vlaanderen, soms ook aangeduid als positieve wetenschappen, in Nederland ook als bètawetenschappen. Welke vakgebieden er precies onder vallen, is niet eenduidig bepaald. Een ruime definitie omvat alle natuurwetenschappen en technische wetenschappen alsmede wiskunde en informatica. Een beperktere definitie sluit bijvoorbeeld delen van de biologie en de aardwetenschappen uit e ...

                                               

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

De AWTI is in 2014 bij wet ingesteld. De AWTI is de opvolger van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid AWT. De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Met zijn beleidsadviezen wil de AWTI bijdragen aan het versterken van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven en kennisinstellingen in Nederland. En daarmee aan een toekomstbestendige Nederlandse economie en samenleving.

                                               

Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie

De Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie is een stichting in Nederland die, met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tot doel heeft om een breed publiek te interesseren voor wetenschap en technologie. De bekendste activiteit van NCWT is het NEMO Science Museum in Amsterdam. Dit is tevens de fysieke locatie van bijna alle activiteiten. Een belangrijk onderdeel is de relatie met het onderwijs, waarvoor verschillende educatieve projecten worden gerealiseerd. Uiteindelijk is het doel om de instroom in bèta- en techniekopleidingen te vergroten, ter ...

                                               

Wetenschap

Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieen en systemen te komen. Wetenschap en technologie zijn belangrijke elementen van de moderne geïndustrialiseerde samenleving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fundamentele wetenschap en toegepaste wetenschap die gericht is op toepassing van kennis en beïnvloeding van de werkelijk ...

                                               

Wetenschap in beeld

Wetenschap in beeld is een populairwetenschappelijk tijdschrift dat in Nederland verschijnt. De hoofdredactie is gevestigd in Kopenhagen. Tevens verschijnt Wetenschap in Beeld in Belgie, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland, Griekenland, Letland, Litouwen, en de Verenigde Staten. De redactie van Nederland bevindt zich te Amsterdam. Wetenschap in Beeld verschijnt één maal per maand. De oplage van het tijdschrift is 23.000.

                                               

Populaire wetenschap

Populaire wetenschap is de wetenschap die zich tot doel heeft gesteld moeilijke onderwerpen uit wetenschap en techniek vereenvoudigd, maar toch zo volledig mogelijk voor te stellen aan brede lagen van de bevolking. Wetenschap duidelijk trachten te maken voor een groot publiek, buiten het kader van het reguliere onderwijs, heet wetenschapspopularisering of kortweg popularisering. Een synoniem is vulgarisatie. Men gebruikt hiervoor alle mogelijke media zoals boeken, tijdschriften, cd-roms, tv-programmas, films. Ook vinden openbare lezingen in onderwijsinstellingen plaats en tentoonstellingen ...

                                               

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is een ministerie aan de Dr. S. Kafiluddistraat in Paramaribo, Suriname. Onder het ministerie vallen instellingen varierend van de Stichting Schoolvoeding tot de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het Academie voor Hoger Kunst, Cultuur en Onderwijs. Het ministerie van Onderwijs bestaat sedert 1948 in Suriname, enige tijd onder de naam Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling MINOV, enige tijd onder de naam Ministerie van Onderwijs en Wetenschap MINOW. Het ministerie werd naar eigen opgave kort na de verkiezingen van mei 2010 o ...

                                               

WetenWeek

De WetenWeek was van 1986 tot en met 2007 een jaarlijks in Nederland terugkerend evenement, waarbij diverse instellingen met een wetenschappelijke achtergrond hun deuren open stelden voor het publiek. Het doel van het evenment was om een breed publiek kennis te laten maken met wetenschap en technologie. Over het algemeen viel de Wetenweek in de herfstvakantie. Ongeveer 250.000 mensen maakten in deze week gebruik van de mogelijkheid om een universiteit, bedrijf of museum te bezoeken. De organisatie van de WetenWeek gebeurde door de Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie ...

                                               

Wetenschapsgeschiedenis

Wetenschapsgeschiedenis is het vakgebied van de "geschiedenis van de wetenschap", dat uiteenvalt in verschillende deelgebieden. Zo bestaat er een geschiedenis van de filosofie, een geschiedenis van de natuurkunde. Elke wetenschap kan dus haar eigen verleden onderzoeken, terwijl daarnaast de wetenschapsgeschiedenis een vakgebied vormt binnen de historische wetenschap. Daarmee heeft het vakgebied een interdisciplinair karakter, hetgeen nog versterkt wordt doordat de wetenschapsgeschiedenis ook raakvlakken heeft met de wetenschapsfilosofie. Binnen de historiografie is het vak van de wetenscha ...

                                               

Fundamentele wetenschap

Fundamentele wetenschap is het deel van de wetenschap dat zich richt op grondbeginselen en basismechanismen. Het gaat daarbij om kennis omwille van de kennis, zonder dat een concrete toepassing in zicht hoeft te zijn. Daarom wordt het ook wel "zuivere" wetenschap genoemd. Fundamentele wetenschap of fundamenteel onderzoek staat tegenover toegepaste wetenschap of toegepast onderzoek. Vrijwel ieder wetenschappelijk vakgebied valt op te delen in een fundamenteel een toegepast deel.

                                               

Geldstroom

De Nederlandse universiteiten onderscheiden drie geldstromen: De tweede geldstroom is afkomstig van zelfstandige publieke organisaties als NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De derde geldstroom is projectgebonden financiering, vaak van private instellingen. De eerste geldstroom in Nederland is direct afkomstig van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

                                               

Beta Federatie

De Beta Federatie is een samenwerkingsverband van Nederlandse natuurwetenschappelijke beroepsverenigingen dat in 1986 werd opgericht. De deelnemende verenigingen zijn: NVON - Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in Natuurwetenschappen. KNCV - Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. VeDoTech - Vereniging voor Docenten Techniek. NVvW - Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. KIvI - Koninklijk Instituut van Ingenieurs. KWG - Koninklijk Wiskundig Genootschap. NNV - Nederlandse Natuurkundige Vereniging. KNMP - Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie. VV ...

                                               

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een in 2005 door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen opgericht platform, waarin een aantal jonge wetenschappers verenigd zijn. Nieuwe leden zijn bij toetreden maximaal tien jaar geleden gepromoveerd. De Jonge Akademie beschrijft zichzelf als "een dynamisch en innovatief platform van jonge topwetenschappers met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid."

                                               

DNA-databank voor strafzaken (Nederland)

De DNA-databank voor strafzaken is een Nederlandse databank in beheer van het Nederlands Forensisch Instituut. De databank bevat DNA-profielen van verdachten, veroordeelden en van op plaatsen delict veiliggesteld sporenmateriaal. Daarnaast zijn er DNA-profielen aanwezig van slachtoffers die overleden zijn als gevolg van niet opgeloste misdrijven en van personen die vermist zijn of overleden personen die niet geïdentificeerd zijn en waarbij vermoedelijk sprake is van een misdrijf. Ten slotte zijn - op vrijwillige basis - ook de DNA-profielen van een aantal ex-gedetineerden in de DNA-databan ...

                                               

Historia naturalis Brasiliae

De Historia Naturalis Brasiliae van Willem Piso en Georg Markgraf is een historische, biologische en culturele en geografische beschrijving van Brazilie, waar Johan Maurits de opdracht voor gaf toen hij tussen 1637 en 1644 gouverneur was van Nederlands-Brazilie. Het boek werd uitgegeven in 1648. Johan Maurits liet zich tijdens de verovering van Brazilie op de Portugezen vergezellen door een groep geleerden. Willem Piso had medicijnen gestudeerd en was lijfarts van Johan Maurits, Georg Markgraf was naast arts ook cartograaf, astronoom en wiskundige. Samen stelden ze de eerste uitgebreide be ...

                                               

Hoogewerff-Fonds

Het Hoogewerff Fonds werd op 29 augustus 1917 gesticht door prof. dr. Sebastiaan Hoogewerff, oud-hoogleraar aan de toenmalige Technische Hoogeschool te Delft. Het stichtingskapitaal bedroeg f. 112.000, het bedrag dat Hoogewerff destijds, als dank voor zijn diensten de gemeenschap bewezen, van zijn vrienden uit de Nederlandse industrie bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd ontving. Hij bestemde het geld als kapitaal voor de door hem op te richten stichting. Het doel van de stichting was en is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek van chemisch-technische aard te steunen, ook ver ...

                                               

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen kortweg "Zeeuws Genootschap" of KZGW, is opgericht in 1769 en heeft als doel het beoefenen van kunsten en wetenschappen in Zeeland te stimuleren en bevorderen. Het genootschap doet dit door de instandhouding en uitbreiding van zijn grote en bijzondere collecties, de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten, lezingen en excursies en door het uitgeven van publicaties. De in de loop der jaren opgebouwde, zeer gevarieerde museale en bibliothecaire collecties zijn in bruikleen gegeven aan gespecialiseerde instituten: schilderijen en h ...

                                               

Maatschappij ter Bevordering van de Landbouw

De Maatschappy ter Bevordering van den Landbouw te Amsterdam is opgericht in 1776. Zij bevorderde het toegepaste wetenschappelijk onderzoek naar de landbouw door jaarlijks een prijsvraag uit te schrijven. Daarin werd de inzenders verzocht een oplossing aan te dragen voor een actueel probleem in de landbouw. De eerste twee vragen die aldus werden voorgelegd waren Welke zyn de eigenscbappen van de verschillende soort van het Equisetum, by ons bekend onder den naam van Heermoes, Unjer, Paardestaart of Roobol?. Welk nadeel wordt door het zelve aan het Wei- en Bouwland toegebragt, en welk is he ...

                                               

Nederlands Polair Programma

Het Nederlands Polair Programma is een Nederlands onderzoeksprogramma gericht op de poolgebieden. Het Nederlands Polair Programma, dat sinds 2002 van start is gegaan, bevat onderzoeksthemas uit de mens- en natuurwetenschappen zoals glaciologie, klimatologie, oceanografie en ecologie. Voor de uitvoering van het poolprogramma werd in het jaar 2013 bij het Britse onderzoeksstation Rotera op het Antarctisch Adelaide-eiland het Dirck Gerritsz Laboratorium geïnstalleerd.

                                               

Nederlandse Astronomenclub

De Koninklijke Nederlandse Astronomenclub is de beroepsvereniging van astronomen in Nederland en Belgie. De KNA is opgericht als Nederlandse Astronomenclub op 5 oktober 1918. In 2019 telde de club 441 leden: 309 in Nederland en Belgie, en 132 in het buitenland. De NAC organiseert elk jaar de Nederlandse Astronomen Conferentie afgekort met NAC. In 2018 werd deze georganiseerd door SRON en gehouden in Groningen.

                                               

NEMO Kennislink

NEMO Kennislink is een Nederlandse website waarop wetenschappelijke informatie op een toegankelijke manier wordt gebracht. De doelgroep van Kennislink bestaat uit vooral scholieren en studenten. NEMO Kennislink maakt deel uit van NEMO, waar ook het NEMO Science Museum bij hoort. Van 2012 tot aan haar overlijden op 29 juni 2019 was Sanne Deurloo de hoofdredacteur van Kennislink.

                                               

Nieuw Archief voor Wiskunde

Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier keer per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

                                               

Lijst van Nederlandse Nobelprijswinnaars

Dit is een lijst van Nederlandse Nobelprijswinnaars: Tjalling Koopmans en Nico Bloembergen kregen in respectievelijk 1946 en 1958 de Amerikaanse nationaliteit. Niko Tinbergen kreeg in 1955 een Brits paspoort.

                                               

Lijst van Nobelprijzen per Nederlandse en Belgische universiteit

Deze lijst van Nobelprijzen per universiteit laat zien aan welke Nederlandse en Belgische universiteiten ontvangers van Nobelprijzen verbonden waren. Dat kan op verschillende manieren zijn geweest: als student, als onderzoeker of als medewerker tijdens dan wel na de toekenning van de Nobelprijs. In onderstaand overzicht is uitgegaan van een ruime definitie van het begrip verbintenis. Uiteraard legt de categorie "onderzoeker voor of tijdens de toekenning van de prijs" het meeste gewicht in de schaal, maar ook hier zijn diverse gradaties denkbaar. Een Nobelprijswinnaar kan aan diverse univer ...

                                               

Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen is opgericht in 1773 en is een van de oudste nog actieve genootschappen uit de tijd van de Verlichting in Nederland. Het PUG zet zich in voor behoud van erfgoed, moderne kunst, publicaties over de provincie Utrecht en beeldbepalende evenementen. Tot de leden behoorden Laurens Praalder, de predikant Allard Hulshoff, Rijk van Rees, Buys Ballot, Donders, Willem Hendrik de Beaufort, Catharina van Rennes, Ina Boudier-Bakker, Ina Issings, Dick Bruna en Nicolaas Beets.

                                               

Siboga-expeditie

De Siboga-expeditie was een Nederlandse zoölogische, botanische, geologische en hydrografische expeditie naar Nederlands-Indie van maart 1899 tot februari 1900. Hij is genoemd naar het marinevaartuig waarmee de expeditie is uitgevoerd, de kanonneerboot Hr. Ms. Siboga. De leider van de expeditie was Max Wilhelm Carl Weber. De overige leden van de expeditie waren zijn vrouw, tevens fycologe, Anna Weber-van Bosse, zoöloog en eerste assistent Jan Versluys, zoöloog en tweede assistent Hugo Nierstrasz, de arts A. Schmidt en de tekenaar J.W. Huijsmans. De commandant van de Siboga, de luitenant te ...

                                               

Stichting Academisch Erfgoed

De Stichting Academisch Erfgoed is een stichting waarin Nederlandse universiteiten zijn vertegenwoordigd en die ernaar streeft dat academisch erfgoed wordt bewaard en goed wordt beheerd. Dit zijn de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Maastricht, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam. de UR Wageningen en de Universiteit Utrecht. De SAE fungeert als netwerk voor erfgoedbeheerders aan de universiteiten, wer ...

                                               

SURF

Coöperatie SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. De leden zijn eigenaar van SURF. Oorspronkelijk was de naam SURF een afkorting voor Samenwerkende Universitaire RekenFaciliteiten, onder die naam werd de organisatie opgericht in 1986 door astrofysicus en universitair bestuurder Hans Rosenberg van de Universiteit Utrecht. SURF heeft als voornaamste taak het onderwijs en onderzoek optimaal te laten profiteren van de kansen die ICT biedt. Dat doet SURF door nieuwe technologieen te verke ...

                                               

Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding

De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding is een Nederlandse interdisciplinaire denktank die de ontwikkeling van een duurzame en sociale landbouw wil stimuleren en onderzoek dat daarop gericht is. Volgens de Raad zijn de problemen met landbouw en voeding onder andere ontstaan omdat voedselproductie los is geraakt van zijn ecologische en sociale context, waarmee aldus de Raad essentiele verbanden zijn verdwenen, zoals het verstoren van kringlopen en het verloren gaan van de relaties tussen consumenten en producenten. De verschillende partijen in de productieketen ...

                                               

Wetenschapsforum.nl

wetenschapsforum.nl is een discussieforum met als thema wetenschap, in de breedste zin van het woord: zowel de exacte- als de sociale- wetenschappen zijn er vertegenwoordigd. Het is het grootste wetenschappelijke forum van Nederland en Belgie. Het wordt volledig door vrijwilligers beheerd.

                                               

Wibautleerstoel

De Wibautleerstoel is een door de gemeente Amsterdam ingestelde leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is in 1991 ingesteld, en is bedoeld voor de studie van grootstedelijke problematiek. De betreffende hoogleraar houdt zich in de huidige opzet twee dagen per week bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van de grootstedelijke problematiek, in het bijzonder gericht op Amsterdam. Sinds 2011 wordt de Wibautleerstoel bekleed door Zef Hemel 1957, die voor vijf jaar is benoemd. De leerstoel werd achtereenvolgens bekleed door: Willem Heinemeijer 1992 - 1993. Annemieke Ro ...

                                               

Koninklijk Wiskundig Genootschap

Het Koninklijk Wiskundig Genootschap heeft als doel de wiskunde te bevorderen, en haar beoefening en toepassingen aan te moedigen. Daarnaast vertegenwoordigt het KWG de Nederlandse wiskundige gemeenschap in binnen- en buitenland. De vereniging is in 1778 als Wiskundig Genootschap opgericht en is daarmee het oudste nationale wiskundegenootschap ter wereld. Een van de vier oprichters van het genootschap was de Amsterdamse boekhouder en amateur-wiskundige Arnold Strabbe. Het predicaat Koninklijk werd op 28 april 2003 toegekend. De lijfspreuk van het KWG is: een onvermoeide arbeid komt alles t ...

                                     

★ Wetenschap in Nederland

 • Weekend van de Wetenschap is sinds 2012 een Nederlands wetenschapsevenement. Jaarlijks organiseert het NEMO wetenschap en technologiemuseum met steun
 • zie Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een Nederlands ministerie. Het is de opvolger
 • scheikunde. De Nederlandse term bètawetenschappen omvat de brede definitie. Alfawetenschappen Gammawetenschappen Empirische wetenschap Formele wetenschap Fundamentele
 • voor wetenschap technologie en innovatie AWTI is een onafhankelijk adviesorgaan van de Nederlandse regering en het parlement. De AWTI is in 2014 bij
 • Centrum voor Wetenschap en Technologie NCWT is een stichting in Nederland die, met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot doel
 • Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap
 • Wetenschap in beeld is een populairwetenschappelijk tijdschrift dat in Nederland verschijnt. De hoofdredactie is gevestigd in Kopenhagen. Tevens verschijnt
 • Populaire wetenschap is de didactische wetenschap die zich tot doel heeft gesteld moeilijke onderwerpen uit wetenschap en techniek vereenvoudigd, maar
 • Voor het Nederlandse ministerie, zie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is een ministerie
 • laten maken met wetenschap en technologie. Over het algemeen viel de Wetenweek in de herfstvakantie. Ongeveer 250.000 mensen maakten in deze week gebruik
                                     
 • een concrete toepassing in zicht hoeft te zijn. Daarom wordt het ook wel zuivere wetenschap genoemd. Fundamentele wetenschap of fundamenteel onderzoek
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de tweede geldstroom is afkomstig van zelfstandige publieke organisaties als NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
 • Wetenschapsgeschiedenis is het vakgebied van de geschiedenis van de wetenschap dat uiteenvalt in verschillende deelgebieden. Zo bestaat er een geschiedenis van
 • oorspronkelijke titel van de Nederlandse vertaling was Het Occultisme in groote Trekken, maar werd later veranderd naar De wetenschap van de geheimen der ziel
 • over de situatie in de 21e eeuw. Voor de geschiedenis, zie het artikel Vrouwen in de wetenschap Genderongelijkheid in de wetenschap betreft de achterstand
 • vrouwen in de wetenschap voorheen de Helena Rubinsteinprijs, is een prijs van 100.000 dollar die jaarlijks wordt uitgereikt aan vier vrouwen in de wetenschap
 • wetenschappen worden gevormd door die takken van wetenschap die betrekking hebben op de mens in zijn sociale omgeving. In België wordt sociale wetenschappen beschouwd
 • Dit is een lijst van Nederlandse staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • masters is MSc resp. MSc Res resp. MA. Interdisciplinaire Sociale Wetenschap is in Nederland aan de Universiteit Utrecht UU en de Universiteit van Amsterdam
 • naar menselijke lichtgelovigheid In 1967 verscheen de eerste Nederlandse vertaling als Is dat nog wel wetenschap bij Uitgeverij Het Spectrum Prisma
 • Nacht van Kunst & Wetenschap is een 1 - daags festival in de Nederlandse stad Groningen. De programmering bestaat uit een mix van wetenschap en diverse kunstdisciplines
 •  Portaal Ridderorden De Eremedaille voor Kunst en Wetenschap is een onderscheiding die van 1905 tot 1969 in de graden zilver en goud verbonden was aan de
                                     
 • wordt in Nederland gecoördineerd door de onderzoeksschool Wetenschap Technologie en Moderne Cultuur WTMC Meer praktijkgericht onderzoek wordt in Nederland
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat aan het hoofd van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tussen 1848 en 1918 viel dit departement
 • Archeologie als wetenschap bestaat in Nederland sinds 1818 toen bij Koninklijk Besluit mr. dr. C.J.C. Reuvens 1793 - 1835 werd aangesteld als buitengewoon
 • hetgeen vertaald wordt met het Nederlandse woord wetenschap Hoewel de term minstens sinds de 18e eeuw bestaat in 1796 gebruikt om te verwijzen naar
 • vervolg van Bijbel & Wetenschap en begon als uitgave van de Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap Deze stichting werd in 1974 opgericht.
 • Cultuur en Wetenschap om er in te voorzien dat het Verdrag van Malta wordt uitgevoerd. Lijst van beschermde monumenten in Caribisch Nederland Rijksmonument
 • Vakwetenschap of vakdiscipline, kort voor vakspecialistische wetenschap is een bestaand wetenschappelijk academisch vakgebied. Iedere afzonderlijke
 • Natuur en Wetenschap vzw, afgekort geschreven als NeW, is een jeugdvereniging die in Vlaanderen actief is sinds 1987. De vereniging richt zich tot jeugd

Users also searched:

weekend van de wetenschap, Wetenschap, wetenschap, club, antwerpen, leuven, evenementen, activiteiten, internationale, vives, dag van de wetenschap vives, Weekend, internationale dag van de wetenschap, wetenschap club, dag van de wetenschap antwerpen, dag van de wetenschap leuven, wetenschap evenementen, wetenschap activiteiten, uhasselt, Weekend van de Wetenschap, uhasselt dag van de wetenschap, exacte wetenschap, wetenschappen, Exacte, exacte, onderwijskiezer, biomedische, farmaceutische wetenschappen onderwijskiezer, soorten wetenschappen, humane wetenschappen,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Internationale dag van de wetenschap.

Zoeken LessonUp. En wie zijn wij om de wetenschap tegen te spreken? David Spencer, professor in onder meer economie en politieke economie, heeft duidelijk. Dag van de wetenschap antwerpen. Hotels bij Academie voor de Wetenschap en Kunsten van Kroatië. Dat blijkt uit een onderzoek van Universitair Medisch Centrum Groningen in samenwerking met het Weekend van de Wetenschap naar hoe donker het s nachts.

Humane wetenschappen.

Vlaanderen Laureaten FWO Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. In magazine: Eos magazine, Jrg. 27 2010 nr. 6, p. 84 87. Subject: Geschiedeniswetenschap, Spier, Fred Big history and the future of humanity. Title: Exacte. Biomedische wetenschappen onderwijskiezer. STEM academie Top Vakantie. Sinds de geboorte van de wetenschap, hebben wiskunde en fysica altijd een belangrijke rol gespeeld en hun ontwikkeling is altijd nauw verbonden geweesrt.


Vario belgium.

VARIO Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen. De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen VARIO adviseert Vlaams Parlement over het wetenschaps, technologie, innovatie, industrie, Captains of industry eisen meer wetenschap en techniek in secundair onderwijs.

Fwo resultaten 2019.

N°1 Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van Wetenschappen. Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen IWT Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden Nationaal Geografisch instituut. Wat is fwo. Musea en expos museumPASSmusées. TentoonstellingKunst, Wetenschap, Natuur & Technologie 04 02 2021 Maatschappij 21 03 2021 22 04 2021 Museum van de Nationale Bank van België TentoonstellingKunst 11 03 2021 24 04 2021 Kunstcentrum van het Rood Klooster TentoonstellingKunst 06 03 2021 26 06 2021 Fondation A Stichting.


Wetenschap onderwerpen.

Speldozen wetenschap & magie Vatana. Wetenschap. Het Vlaams hoger onderwijs scoort internationaal goed, zowel op het vlak van onderwijs als onderzoek. Om de kwaliteit van het hoger onderwijs. Wetenschap tijdschrift. Gezondheid en Wetenschap Cebam. Het schoolproject Wetenschap op Stap richt zich naar kinderen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs. Met dit project wil VIB jonge kinderen enthousiast. Wetenschap in beeld. Show Me The Science Wetenschap voor iedereen Universiteit. Wetenschappelijk onderzoek is één van de hoekstenen bij Mindful Me. Op deze pagina vind je wetenschappelijke artikels over mindfulness en Björn Prins.


Wetenschap in beeld losse nummers.

Wetenschap in beeld Boeken 2dehands. Bestel Wetenschappen in Beeld Voor besteld, morgen in huis! 20% korting voor vaste klanten Altijd een inspirerend advies. Wetenschap in beeld belgie. Wetenschap in Beeld Moizo Media. Beschrijving Verspreiding van Benthos en Plankton Auteur Anoniem in Gilis ​1942 Uit bron Gilis, C. 1942. Vulgarisatie van de wetenschap in verba ​pagina.

Beste wetenschappelijke boeken 2020.

Wetenschap Standaard Boekhandel. Ontdek de veelgestelde vragen bij Archief Gent. Over Gentse geschiedenis, bouwdossiers, familiegeschiedenis, weeskinderen en vondelingen.


Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Min. OCW.

Organisaties waarmee we graag samenwerken. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rubenianum ETWIE Expertisecentrum voor Technisch,​. Culturele leiders voor de toekomst: een Vlaams Nederlandse ambitie. Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs ASO bereiden de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving kunstvormen​. Bronnendocument Onderwijsinspectie. Tussen de Nederlandse minister van Onderwijs. Cultuur en Wetenschappen. en de minister vice president en. V l a m s m i n i s t e r v a n Onderwijs en.


Onderzoek – IDEA MECHELEN.

Wil je weten week de laatste nieuwe parkettypes zijn? Wil je verschillende verlichtingsarmaturen vergelijken? Bekijken… by Leen Creve. ULVIK HOTEL Ulvik Municipality, Noorwegen fotos, reviews en. Seffens naart stad maar straks en morgenavond zou ik het zo begorie nog niet weten, week ochtendshift komt er aan en als ik ergens een hekel aan heb!. Krachten wat iedereen voelt en niemand begrijpt Halle. Home Week van de migraine: alles wat je erover moet weten week van de migraine. week van de migraine. Top 5. Dit zijn ze: deze 12 x modetrends zullen de. WEBWIJS. Vraagstukjes voor ukkepukjes De Standaard Mobile. In dit essay, speciaal geschreven voor de WetenWeek, legt natuurkundige Vincent Icke op sprankelende wijze uit hoe krachten werken en waarom ze zo.

Wetenschapsgeschiedenis Boekhandel De Kaft.

Dit is niet alleen een boeiend stuk wetenschapsgeschiedenis van de 20ste eeuw​, maar het geeft ook inzicht in allerlei kenmerken van de. Maarten Van Dyck Dag van de Filosofie. De wetenschappelijke revolutie hoorcollege over grote denkers en themas uit de wetenschapsgeschiedenis. Floris Cohen author. De wetenschappelijke. Vorige edities in Gent Wetenschapscafé. Assistent Professor Wetenschapsgeschiedenis. University of Washington. Research Assistant. UZ Brussel. Medical Physicist Radiotherapy. UZ Brussel, Interne. Wetenschapsgeschiedenis ETWIE. Beogen de bekroning van uitmuntende studies die het resultaat zijn van interdisciplinaire samenwerking bij het onderzoek van de wetenschapsgeschiedenis.


Fwo helpdesk.

Fundamentele wetenschap. Home Wetenschap voor wetenschap Research topics Celbiologie. Cellen zijn de fundamentele biologische eenheden van organismen. kan ons helpen inzicht te krijgen in fundamentele biologische processen, zoals plantontwikkeling​,. Fwo sb. Aspiranten fundamenteel onderzoek FO & strategisch UHasselt. De postdoctorale mandaten in fundamenteel onderzoek zijn een nieuwe vorm van financiële steun, in 2019 ontwikkeld door Stichting tegen Kanker. Fwo vlaanderen. Wetenschapsagenda. ExxonMobil en SGI doen fundamenteel onderzoek om de hoeveelheid verspild zonlicht te verminderen en de biomassaproductiviteit te verhogen door de.

Dividendaandelen.

Het genoom van de geldstroom een wetenschappelijke ontrafeling. Design Hart engel van de geldstroom op Sticker bij Spreadshirt eenvoudig te verwijderen, weerbestendig, duurzaam eenvoudig retourneren Ontdek nu. De tijd dividenden. ABVV Miljarden dollars aan verdachte geldstromen, terwijl burgers. De startnota van de Vlaamse formatie bevat een verholen geldstroom van Vlaanderen naar de grote steden. Dat brengt CD&V in een lastig.


Beta Cell essenscia.

Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. 403 0. 30 May 1914. Previous item. close. Why do you want to report this item? Faulty, Inappropriate. De gootsteen als bron van transmissie voor VIM metallo beta. Cannabis. Anabolica testosterone. Cortico steroïden. Hormonen. Diuretica. Maskerende middelen. Hormonale en metabole modulatoren β 2 agonist. Beta. BEta Larp 2021 la TEAM! – BE Larp. EuroPsy is een Europese certificering voor psychologen, ontwikkeld door de Europese Federatie van Psychologen Verenigingen European Federation of. Belgische Bowlingsport Federatie vzw Fédération Sportive BBSF. Is de mogelijkheid om de plug in te gebruiken beperkt tot serverbeheerders. De plug in verlaat Beta zodra de hele functie voor extern beheer de bèta verlaat. New Cause Discovered of Blood Disease Beta Thalassemia Health. New Cause Discovered of Blood Disease Beta Thalassemia Het LUMC is een door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische.


Koninklijke academie voor schone kunsten.

Frederik De Wilde jonge academie. Maar behalve wetenschapper, onderzoeker en professor, zijn de leden van de Jonge Academie ook vriend, collega, moeder, vader, enz. In de dagboeken leest u. Wetenschapscommunicatie. Bestuursorganen KAGB Koninklijke Academie voor. Nochtans zijn er ongeveer evenveel mannen als vrouwen die doctoreren. De Jonge Academie, een groep van jonge onderzoekers van.


Dna - databank belgië.

DOC 54 1952 001 DOC 54 1952 001 Kamer van. DNA analyses in strafzaken enkel in het domein van het België telt twee nationale DNA databanken, die een sporen, en de DNA databank ​veroordeelden. Wat zijn de drie mogelijke uitkomsten van een dna - onderzoek?. Internationale uitwisseling van DNA gegevens Federale. Aan een DNA test die de zogenaamde afstamming moet aantonen. In strafzaken is op basis van artikel 200 van het Wetboek van stabiele relatie, is er een ad hoc en informele samenwerking tussen België en Nederland. wetsontwerpen om voormelde database op te richten en aan een nieuw. Dna - databank donor. Mogen speurders in de toekomst via DNA ook haar, oog en VRT. Enerzijds het Belgische bewijsrecht in strafzaken en anderzijds de Een snelle screening van de databank van het Vast Comité op het woord line In Nederland werd bijvoorbeeld een confrontatie als onrechtmatig bevonden, omdat de waarbij – na de invoering van D.N.A. onderzoek – afgesloten strafzaken hero. Dna - wet. DNA databanken: privacy in ruil voor veiligheid? Vorige edities in. Het DNA profiel wordt vervolgens door een databank van welke nieuwe technieken zouden kunnen toegepast worden in huidige strafzaken.


Metamorphosis insectorum Surinamensium Uitgeverij Lannoo.

Historia Naturalis Brasiliae?In Qua Non Tantum Plantae Et Animalia, sed Et Indigenarum Morbi, Ingenia Et Mores Describuntur Et Iconibus Supra. Johan Maurits Brazilië Meta4Books. In Willem Piso, Historia naturalis Brasiliae: auspicio et beneficio illustriss. adornata. Leiden and Amsterdam, 1648. By the seventeenth century roller mills, rather. P 3 5S2 Vlaams Instituut voor de Zee. Historia naturalis Brasiliae, auspicio et beneficio illustriss. J. Mauritii Com. Nassav. Hackium 1648. Bekijk online enkel UGent. Uitgebreide beschrijving. 2013 Centre National dHistoire des Sciences Nationaal Centrum. Oorspronkelijk gepubliceerd.


Opendoek theaterbib.

CaGeWeB Zoekresultaten. 129, 125, Anonymus, ARCHEOMETRIE, Nationaal Fonds voor 3024, 3020, HOOGEWERFF, G.J., Het landschap van Bosch tot Rubens. Toneel corona. 1983 064 GESCHIEDENIS HISTOIRE PHARMACIE Uw Apotheker. En van de Commissie op de geest van de wet: het Fonds is geen demia Belgica, et du côté hollandais, par M. Hoogewerff. Directeur de. Toneeluitgeverij. Jaarboek 2020 Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en. Een overzicht van de fondsen tot 1965 is opgenomen in Jaarboek van M.C. Escher en spreukverzen van A.E. Drijfhout.


ETF Leuven Library catalog.

Walcheren 1945: een komische kaart van een overstroming. Zeeland: Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 21.3 2012 100​. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en. Op 16 maart 1815 ontstond het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. ook conservator bij het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg. voor de Koninklijke Nedederlandse Akademie van Wetenschappen. Verhoeven, Willem F.G. NEVB Online. Wetenschappen en Kunst Brussel, Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Ndl., Neel aan de Koninklijke Bibliotheek van Nederland. Het.

Multifunctionele landbouw en regionale identiteit: een Lirias.

Prijspenning wedstrijd Maatschappij voor Landbouw van Oost Vlaanderen, sectie Nazareth, 1879 Prijspenning van de Maatschappij ter bevordering van de​. Economisch beleid Provincie Vlaams Brabant. Moet bijdragen tot de sociale stabiliteit van de maatschappij. Ondanks het ontbreken van een éénduidige en algemeen aanvaarde definitie van de term, is Andere acties zijn de bevordering van de biologische landbouw met als. STAM Prijspenning voor de wedtrijden voor Vet Vee, 1888. In de sector landbouw en voedsel en voedingszekerheid 2 Het bevorderen van de deelname van landbouwers in markten de staat, ondersteuning van de civiele maatschappij en Voor de CTH moet alle financiering ter ondersteuning. Hoe de verdwijning van boerderijen in België tegengaan? Triodos. Een productieve en moderne familiale landbouw die zich in de eerste plaats voedselketens te bevorderen en om de kloof te overbruggen met een Want er blijft meer van de economische meerwaarde ter plaatse en het. Landbouw en Maatschappij Departement Landbouw & Visserij. Luxemburgse actieplan ter bevordering van de biolandbouw voor. Het werd in de nieuwe verwachtingen die leven in de maatschappij.


KLIMAAT ONDERZOEK BIJ HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR.

Met de invoegtoepassing Microsoft Wiskundehulp voor Word en OneNote kunt u in Word documenten en OneNote notitieblokken heel eenvoudig grafieken in. Nederlandse predeterminatoren als levend fossiel KU Leuven. Nederlands. 6e jaar 3e graad Geschiedenis. 6e jaar 3e 5e jaar 3e graad Nederlands. 5e jaar 3e graad Chemie polair en apolair Basisboek ned​. Music Maker download gratis muziekprogramma MAGIX. 100291. Omschrijving Programma Praktisch Het pakket kan ook in het Nederlands werken en is bovendien aangepast naar de Belgische normen. Samen. Kempense fruittelers en wijnboeren wachten bang schade van a. En 10 24, departement Biologie, onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie en Bestuurslid van het tijdschrift De Levende Natuur, Nederlands ​Vlaams Carolina, binnen het Marine Sciences Program 05 01 2006 10 01 ​2006.

Reizen & Chandler 2 Transsib augustus Chris Vandenboucke.

De Nederlandse ingenieur Robert Voûte, die nauw betrokken is bij de missie en momenteel een scanproject opzet in Luxor, vertelt: We bekijken ze al. Er zijn te veel manen in ons zonnestelsel De Standaard Mobile. Gewezen lid Belgische Vereniging voor Electronenmicroscopie 01 1975 30 ​01 1985 Nederlandse Astronomenclub 01 1986 01 1970 Belgische. Antonie Pannekoek Archives. Ddma Email Summit 21 juni 2018 Email Nederlands woordenboek Gratis Email client Nederlandse vertaling Nederlandse Astronomenclub Wat is juist:​. UFOS, ASTRONOMIE, RUIMTEVAART, ARCHEOLOGIE. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse Arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse.


NEMO Kennislink Over taal gesproken – Faculteit Letteren.

Opgehaald van NEMO Kennislink: ​plantaardige burger heeft toch vleessmaak. De Smet, D. 2019,. Kennislink – Infovaria. Nemo Kennislink. Nemo is de grootste wetenschapswebsite van Nederland. Meest behandelde onderwerpen: seks geneeskunde genoom onderwijs. Met je gedachten elders. Dit is een verkorte versie van het artikel dat eerder verscheen op NEMO Kennislink: voordelig.


Webinar archief van Die Keure Online Seminar.

Original language, Dutch. Pages, 251 253. Volume, vijfde serie. No. deel 19, nummer 4. Specialist publication, Nieuw archief voor wiskunde. Publication status. Studieaanbod eerste graad Sint Jan Berchmans College. Het Archief voor Onderwijs is het educatief webplatform van meemoo, Met KLAAR brengen VRT NWS en Het Archief voor Onderwijs het nieuws op the road Eén Wiskunde en wetenschappen: Superbrein Ketnet,.

Amerikaanse nobelprijswinnaars literatuur.

Schools of Arts AP Hogeschool. Beerschot is vandaag begonnen aan zijn stage in het Nederlandse Delden en is zich ondertussen nog geweldig aan het versterken. Franse schrijver nobelprijswinnaar. Trump, Netanyahu, WHO en Thunberg bij de 329 kandidaten voor. Van The man who mends women over Nobelprijs voor de Vrede winnaar dr. een foto expositie van de Nederlandse recycling artieste Suzanne Jongmans. Artikels literatuur. Erwin Verzandvoort jaarboek 2017.indd. In een open brief vragen meer dan 100 Nobelprijswinnaars de wereldleiders niet De Belgische winnaar François Englert staat niet op de lijst. Nederlandse agent slaat jongen in gezicht na melding over geluidsoverlast,.


Nobelprijs scheikunde.

Speech Vrije Universiteit Brussel. Interne samenhang van de Nederlandse spelling vlot kunt herkennen. Zo kunt u waarin Nederland, België en Suriname samenwerken van oorsprong, bijvoorbeeld in spe, per se. alle betekenisvolle woorden een hoofdletter krijgen​. Nobelprijs, de Olympische Spelen, KU Leuven Katholieke Universiteit Leuven.


Opmaak 1.

Astronome et mathématicien néérlandais, né le 26 juillet 1773 à Utrecht et de la Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Enfin. Striptekenaar Marten Toonder overleden De Standaard Mobile. Catalogus der archeologische verzameling van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. P.J Vermeulen Published in 1868 in.

IMIS Vlaams Instituut voor de Zee.

De Siboga expeditie was een Nederlandse zoölogische, botanische, geologische en hydrografische expeditie naar Nederlands Indië van maart 1899 tot februari 1900. Hij is genoemd naar het marinevaartuig waarmee de expeditie is uitgevoerd, de. Universiteit Antwerpen. 7 mrt. 1899 – 26 feb. 1900. Untitled In DaRWIN. Place in 1899 1900 the Siboga expedition, and in 1929 1930 the Snellius. I ​expedition. In 1980 Indonesia and The Netherlands jointly. Species register Scheldemonitor. Full title: Siboga Expeditie. Uitkomsten op zoologisch, botanisch, oceanographisch en geologisch Gebied verzameld in Nederlandsch Oost Indië 1899 1900.


15 mei Studiedag Academisch Erfgoed in Vlaanderen.

Met het bestaan van het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed zijn de SAE Frank Meijer, Stichting Academisch Erfgoed 11.00 11.05 Discussie. Antwerps academisch erfgoed Universiteit Antwerpen. Het academisch erfgoed van de Vlaamse universiteiten werd de voorbije jaren Esther Boeles Stichting Academisch Erfgoed, Nederland. Conferentie Academisch Erfgoed: van en voor wie? Vlaamse. De presentaties van de workshop Collection Policies for Medical Heritage staan online! Academisch erfgoed in Vlaanderen Wat is academisch erfgoed? Hoe is. Academisch erfgoed in Vlaanderen VLIR. De werkgroep Academisch erfgoed publiceert in 2020 de brochure Tot nut van het algemeen: Het academisch erfgoed in Vlaanderen – Een.

Surfkap.

Thule Surf Pads Thule Belgium. Mensen zoeken ook naar. Surf poncho decathlon. Garmin Instinct® Solar Surf Edition Smartwatch op zonne energie. Surfing is a way of life, one that defines not only where we live, but how we live. Surf Shacks Volume 2 picks up where the first volume left off, exp.


Overzicht van alle dossiers Phytofar.

De in dit duurzaamheidsverslag vermelde cijfers en activiteiten in de Waalse landbouw en agro voeding. Groupe One, het bureau Op 1 januari 2020 is de Raad van Bestuur van de NV Crelan als volgt sinds zijn oprichting in 2015 wetenschappelijke onder Zo verdienen ze 55 euro dat ze integraal. Stad Tongeren Gemeentelijk klimaatactieplan 2030. ILVO is een internationaal bekend, wetenschappelijk instituut van de Vlaamse wil het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek ILVO nog…. Ons voedsel in 2030 ASG Academie voor de Streekgebonden. De basis voor duurzaamheid en Creating Shared Value. 8 Landbouw en plattelandsontwikkeling. Het milieu. 9 Voorzitter van de Raad van Bestuur. 5. The Nestlé Principles als integraal document in 1998 voor het eerst gemeenschappelijke waarde voeding, water en aanzien van wetenschappelijk onderbouwde.


Gezondheidshoekje.

. Suriname ontdekt 24 nieuwe diersoorten. 4 juni 2007. In het oosten van Suriname hebben. Osteogenesis imperfecta OI UZ Leuven. Filter ijzerhoudend ​water. Daarnaast wordt een zandfilter ook gebruikt om.


De toekomst van de stad een pleidooi voor de metropool Gent.

Tussen 2000 en 2003 was Mak bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam, de zogenaamde Wibautleerstoel. Agenda Uit in Leuven. Als bijzonder hoogleraar bekleedde hij van 2003 tot 2011 de Wibautleerstoel voor Grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam. Bakske S1W8 Het Bakske. Sinds 2011 is hij hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de Wibautleerstoel van de Universiteit van Amsterdam. Zef Hemel gaf lezingen planologie in.


Contactblad Voor oud leerlingen en vrienden van het Koninklijk.

Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Wiskunde en statistiek UHasselt Lid van Nationaal Comité voor Wiskunde, Belgisch Wiskundig Genootschap,Société​. Portaal De Spindotter Proximus. Gouden Veer Copycursus Genootschap de Gouden Veer. 2011 – Getuigschrift Hoger secundair in Koninklijk Atheneum Tienen Latijn Wiskunde. 1989 – 1996. Liddetails Koninklijke Vlaamse Academie van België voor. Doorsturen brief van het Genootschap van Groningen wege, te worden naarzien met de noodige werktuigen tot het doen van wiskundige waarnemingen​.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →